Satış Sözleşmesi

 • TARAFLAR

İşbu sözleşme;  (                                    ) adresinde mukim (                                    ) (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) ile Teşvikiye, Büyük Çiftlik Sk. No:20, 34365 Şişli/İstanbul adresinde mukim Special Occassion Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. (Sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 • TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN                : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
BAKANLIK          : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
KANUN                : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’i,
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunacak şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait www.ozlemsuer.com adlı internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait www.ozlemsuer.com adli internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ    : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler,   
AÇIK RIZA  : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,  
İŞLEME      : Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 
 • KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 06.03.2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 • SATICI BILGILERI

Ünvanı  :   Özlem Süer Tekstil Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Adres       : Teşvikiye, Büyük Çiftlik Sk. No:20, 34365 Şişli/İstanbul

Telefon    :  (0212) 240 57 38

E-Posta    : [email protected]

 • ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi   :          

Teslimat Adresi :          

Telefon :          

Faks :          

E-posta/Kullanıcı Adı  :          

 • SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı     :          

Adres :          

Telefon :          

Faks :          

E-Posta / Kullanıcı Adı :          

 • SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

7.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3.Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ürün Açıklaması :

Adet :

Pesin Fiyatı :

Ara Toplam (KDV Dahil) :

Toplam :

Ödeme Sekli ve Planı :                     

Teslimat Adresi :                     

Teslim Edilecek Kişi   :                     

Fatura Adresi :                     

Sipariş Tarihi :                     

Teslimat Tarihi  :                     

Teslim Sekli  :                     

7.4. Ürün sevkıyatları sipariş alındıktan sonra 7 iş günü içinde yapılacaktır.

 • GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI” ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi asmamak kaydı ile ALICI” nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Teslim süresi daha önceden ALICI’ya bildirmek koşuluyla 10 gün uzatılabilir.

8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları isin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde isi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, isin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI”ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kurulusu tarafından SATICI”ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI”ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkini haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 gün içinde kendisine nakden ve def’aten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 8.09. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakki kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin ayni kisi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkini haizdir.

8.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve def’aten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi bastan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

8.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva ati, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.14. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi isleten kisiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.15. İşbu üyelik sözlemesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karsı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 • FATURA BİLGİLERİ

Ad / Soyad / Ünvan   :          

Adres :          

Telefon :          

Faks :          

E-Posta / Kullanıcı Adı :          

Fatura Teslim :          

 • CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin mali reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakki süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 15 (on beş) günlük süre içinde SATICI”ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 11. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

 • a) kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası,(İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 • b) İade formu,
 • c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI”yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mali iade almakla yükümlüdür.
 • e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 • f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 • CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri,tek kullanımlık ürünler,çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, yazılım programlarının ve bilgisayar sarf malzemelerinin ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve kişisel bakim ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

 • TEMERRÜT HALI VE HUKUKI SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüte düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüte düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

13.1. SATICI bu Sözleşme’nin uygulanması kapsamında elde ettiği her türlü Kişisel Veri’ye ilişkin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sorumluluklarını bildiğini ve haiz olduğu sıfatın hukuki sorumluluklarına uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. ALICI da bu kapsamda kendisine iletilen her türlü metin, doküman ve belgeyi ayrıntılı bir şekilde okuyacağını ve bu kapsamda gerekmesi halinde açık rıza vermesi halinde bütün bu işlemleri bilinçli bir şekilde gerçekleştireceğini kabul eder.   

13.2. SATICI, ALICI tarafından Sözleşme kapsamında kendisine doğru ve güncel bir şekilde aktarılmakla yükümlü bulunan her türlü Kişisel Veri’yi güvenli bir şekilde muhafaza edeceğini ve bu Kişisel Veriler’in münhasıran Kişisel Veriler’in aktarılma amacı ile işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

13.3. SATICI, ALICI’dan geçerli nitelikte bir Açık Rıza temin etmediği takdirde, ALICI’ya ait Kişisel Veriler’i Kişisel Verilerin Korunması Kanunu içerisinde yer alan istisnai haller söz konusu olmadan yurtiçi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarmayacağını, işleme amacının sona ermesi ile birlikte Kişisel Veriler’in kendi nezdindeki kayıtlarını (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğu İşleme faaliyetleri saklı kalmak üzere) sileceğini ve yok edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

13.4. SATICI, Kişisel Veriler’e yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve Kişisel Veriler’in İşleme amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere mevzuatta öngörülen önlemleri almayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. SATICI, Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Veriler’in herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda olası zararları engellemek için elinden gelen her türlü çabayı sarf edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

13.5. SATICI,  ALICI tarafından veya sair şekillerde dolaylı olarak kendisine iletilen veri sahibi taleplerini yerine getirecektir.

13.6. SATICI ve ALICI, veri işlemeleri bakımından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, Kişisel Veriler’in korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmayı beyan ve taahhüt etmektedir. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle Kişisel Veri işleme süreçlerinde herhangi bir değişiklik gerekmesi halinde ilgili taraf, söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlü olduğunu, bahsi geçen düzenlemenin işbu Sözleşme kapsamında bir değişiklik gerektirmesi halinde ise, Sözleşme’nin uygun şekilde tadilini gerçekleştireceğini kabul ve beyan etmektedir.

 • YETKİLİ MAHKEME

14.1. Taraflar, Sözleşme”nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

14.2. SATICI şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

 • a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22. maddesinin 5. ve 6. fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sinir 1.191,52 TL,
 • b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin beşinci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sinir 3.110,58 TL’dir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 • YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçeklemesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI  :          

ALICI :          

TARİH  : 

 • No products in the cart.